Algemene voorwaarden

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper wordt geacht deze voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Eventueel door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden binden AMEVO 2000 BV, hierna te noemen verkoper, niet.

 1. AANBIEDINGEN

Alle door de verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 1. LEVERTIJDEN/LEVERING

De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering. In principe geldt voor 12.00 uur besteld en mits voorradig; in Nederland de volgende werkdag geleverd en in België binnen 2 werkdagen geleverd. Verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is niet aansprakelijk voor overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren. Levering vindt plaats door afleveren met vrachtbrief op het afleveradres van de koper dan wel door afhalen vanaf een magazijnadres van de verkoper. Levering vindt in Nederland en België franco plaats vanaf een minimum orderbedrag per afleveradres m.u.v. de waddeneilanden. Dit orderbedrag betreft een netto goederenwaarde excl. BTW.

In Nederland geldt een minimum orderbedrag van € 500,- voor professionele gebruikers en € 600,- voor groothandelaren. In België geldt een minimum orderbedrag van € 750,- voor professionele gebruikers.

Bij orders per afleveradres beneden de hiervoor genoemde orderbedragen wordt een vrachtbijdrage in rekening gebracht van max. € 55,- excl. BTW voor leveringen in Nederland en max. € 95,- excl. BTW voor leveringen in België.

Pakketten (alleen dozen, max. 60x60x60 cm) tot 25 kg worden aangetekend met DPD verstuurd tegen de volgende tarieven:

Nederland            : € 12,50 per pakket

België                  : € 18,- per pakket

Duitsland             : € 16,25 per pakket

DPD levert in Nederland en België binnen 1 werkdag en in Duitsland binnen 1-2 werkdagen. Gratis 2e bezorging de volgende werkdag. Indien u ook dan niet thuis bent krijgt u weer een kaart in de bus met daarop het tel. nr van DPD. Binnen 5 dagen kunt u dan contact opnemen voor een 3e en laatste gratis bezorging.

De minimum orderbedragen voor franco leveringen alsmede de kosten voor leveringen onder dit bedrag kunnen, zonder voorafgaande berichtgeving, jaarlijks herzien worden. Levering in andere landen dan Nederland en België vindt altijd af magazijn plaats, tenzij anders is overeengekomen. Orders kunnen ook afgehaald worden, graag dit een (halve) dag van tevoren aangeven.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.

Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendomsbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.

 1. PRIJZEN

Prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

De staffelkortingen en vaste kortingen gelden alleen voor de standaardprijzen en kunnen niet gecombineerd worden. Tevens gelden ze niet in combinatie met de speciale actieprijzen en actiekortingen. Het vaste kortingsysteem is gebaseerd op uw jaarafname van vorig jaar. Het geldt ongeacht de bestelgrootte, echter alleen op de standaardprijzen

Alle prijzen en prijsopgaven zijn excl. BTW.

Elke prijsopgaaf is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum der offerte en die der levering, de (kost)-prijzen, al dan niet door inkoop in vreemde valuta, een verhoging ondergaan, zal de prijs door de verkoper dienovereenkomstig worden verhoogd.

 1. BETALING

Betaling dient te geschieden netto binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Voorts dient de betaling te geschieden conform factuurbedrag, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bankrekening.

 1. ONTBINDING

In gevallen dat:

 1. de koper in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot het bekomen van surséance van betaling indient,
 2. beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,
 3. de koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 4. de koper enige uit krachte der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 5. de koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft verkoper door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag, verschuldigd door koper op grond van door verkoper verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van kosten, schade en rente

    8. RECLAMES

Eventuele reclames worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien deze rechtstreeks binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames, die de verkoper na het verstrijken van de termijn bereiken, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Na het verstrijken van de termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Indien de reclame door de verkoper gegrond wordt bevonden dan is de verkoper uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen.

Verkoper is slechts gehouden in geval van schade of onjuiste levering een bedrag te vergoeden ter grootte van het bedrag, dat de fabrikant der goederen aan verkoper betaalt.

Verkoper is niet verantwoordelijk voor enige bedrijfsschade, welke door verkeerde levering of door schade aan levering bij koper, dan wel bij derden is ontstaan.

Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van de verkoper.

 1. RENTE EN KOSTEN

Indien betaling niet binnen de in het artikel 6 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente, zoals deze wettelijk is vastgesteld plus een extra verhoging van 1% per maand voor de kosten die de bank extra boven het rentepercentage in rekening brengt, verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen 15% van het in hoofdsom door koper verschuldigde bedrag.

 1. OVERMACHT

In het geval van overmacht heeft de verkoper het recht om te zijner keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat verkoper daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen watersnood, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer-verboden en bedrijfsstoringen.

 1. NEDERLANDS RECHT

Op alle door verkoper te sluiten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiende uit onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

 

Januari 2024 / Zetfouten voorbehouden. Nadruk verboden.

© AMEVO 2000 BV Dronten.

Gebruik van foto’s en teksten uit de catalogus en van de website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van AMEVO 2000 BV.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AMEVO 2000 BV

Gedeponeerd bij de K.v.K. te Almere onder nr. D 37-3222 AMEVO 2000 inschrijvingsnr. K.v.K. te Almere 37091614

© 2024 Amevo 2000 BV | De Amer 22 8253 RC Dronten | 0321 387788